Accommodation

Trinetra Yoga – Srilanka Residential Ashram at Kandy

[tm-pg-gallery id=”4653″][/tm-pg-gallery]

Trinetra Yoga – Beachside Residential Yoga Ashram at Hikkaduwa Srilanka

[tm-pg-gallery id=”4659″][/tm-pg-gallery]